نحوه پرداخت

مبلغ حق بیمه 50 هزار تومان افزایش 20% سالیانه

مبلغ حق بیمه 100 هزار تومان افزایش 20% سالیانه

مبلغ حق بیمه 200 هزار تومان افزایش 20% سالیانه

مبلغ حق بیمه 350 هزار تومان افزایش 20% سالیانه

مبلغ حق بیمه 692 هزار تومان افزایش 20% سالیانه