بیمه عمر پاسارگاد / نمایندگی زارعی

http://bpaht.ir/

قوانین بیمه عمر و تامین آتیه

1- چنانچه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کذب در قرارداد منعقد کند به طوری که موضوع خطر را تغییر دهد یا از اهمیت آن بکاهد قرارداد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر از این اظهار

قوانین بیمه عمر و تامین آتیه
 • 09022275808واتس اپ
 • خلاصه داستان :

  1- چنانچه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کذب در قرارداد منعقد کند به طوری که موضوع خطر را تغییر دهد یا از اهمیت آن بکاهد قرارداد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر از این اظهارات تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجهی که بیمه گذار پرداخت کرده است قابل برگشت نیست بلکه شرکت بیمه حق دارد اقساط بیمه ای که تاریخ آن عقب افتاده است را نیز از بیمه گذار طلب کند. ( ماده 12 )


   2- اگر خودداری از اظهار مطالب خلاف واقع از روی عمد نباشد قرار داد بیمه باطل نمی شود در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود شرکت بیمه حق دارد از بیمه گذار حق بیمه اضافی دریافت نماید و یا قرارداد را فسخ نماید. درصورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که باید درصورت خطر به طور کامل پرداخت شده باشد کاهش خواهد یافت. ( ماده 13 )


   3- هرگاه بیمه گذار در نتیجه ی عمل خود خطری را تشدید کند یا موضوع بیمه را طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود شرکت بیمه حاضر به انعقاد قرارداد با بیمه گذار نمی شد باید بلا فاصله شرکت بیمه را مطلع کند اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت در نتیجه عمل بیمه گذارنباشد بازهم باید مراتب به شرکت بیمه اعلام گردد. در هر دو مورد شرکت بیمه حق دارد وجه اضافی از بیمه گذار دریافت نماید در غیر این صورت قرارداد فسخ خواهد شد. ( ماده 16 )


   4- در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال قرارداد اگر ورثه کلیه ی تعهدات بیمه گذار قبلی را اجرا کند قرارداد بیمه به نفع او یا آنها به اعتبار خود باقی خواهد ماند. اگر ورثه متعدد باشند هریک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل شرکت بیمه مسئول خواهد بود .( ماده 17 )


   5- هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل خواهد شد در این صورت اگر شرکت بیمه وجهی از بیمه گذار گرفته باشد یک دهم از مبلغ به عنوان مخارج کسر و بقیه برگشت داده خواهد شد. ( ماده 18 )


   6- هرگاه بیمه شده اهلیت قانونی نداشته باشد ( زیر  15سال) رضایت پدر یا سرپرست او برای عقد قرارداد شرط است .( ماده 23 )


  7- وجه سرمایه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود به ورثه قانونی پرداخت شود مگر آنکه در موقع قرارداد یا در الحاقیه اسم دیگری نام برده شود. ( ذی نفع) ( ماده 24 )


   8- بیمه گذار حق دارد ذینفع در بیمه نامه را تغییر دهد( این اختیار در مورد بیمه شده وجود ندارد حتی اگر به سن قانونی رسیده باشد) ( ماده 25 )

   

  9- در تمام مدت قرارداد بیمه گذار حق دارد سرمایه پرداختی را به دیگری پرداخت نماید این انتقال باید به امضای انتقال دهنده و شرکت بیمه برسد. ( بیمه شده در این مورد حقی ندارد حتی اگر به سن قانونی رسیده باشد) ( ماده 26 )


   10- شرکت بیمه در حدودی که خسارت وارده را قبول می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافاتی با قرارداد باشد در مقابل شرکت بیمه مسئول خواهد بود. ( ماده 30 )


   11- در صورت توقف فعالیت ها یا ورشکستگی شرکت بیمه بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت (ماده 31 )


  12- در صورت ورشکستگی شرکت بیمه بیمه گذاران بیمه عمر و تامین آتیه نسبت به سایر طلبکاران در اولویت هستند. ( ماده 32 )


   13- اگر در قرارداد بیمه که موضوعات مختلفی دارد در یکی از موارد آن تقلب بیمه گذار اثبات شود آن موضوع به سایر موضوعات سرایت کرده و تمام قرارداد باطل خواهد شد .( ماده 34 )


   14- به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و اعمال نظارت دولت بر فعالیت شرکت های بیمه سازمانی به نام بیمه مرکزی طبق مقررات به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد .( ماده  1قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری)

   

  15- در صورتی که پروانه فعالیت شرکت بیمه ای به طور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه ی سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات شرکت مزبور را به شرکت بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد خواهد داد ( ماده  ۴۴قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری)


  16- اموال شرکت های بیمه تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران و بیمه شدگان است و در صورت انحلال و یا ورشکستگی شرکت بیمه, بیمه گذاران و بیمه شدگان عمر و تامین آتیه نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند( ماده 60 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری)


   17- فروش بیمه جز به وسیله اشخاص زیر ممنوع است: شرکت های بیمه-نمایندگان رسمی شرکت بیمه-بازاریابان رسمی شرکت بیمه. نمایندگان بیمه که اقدام به فروش بیمه می نمایند باید دارای کارت شناسایی از طرف شرکت بیمه باشند و نام آنها در بیمه نام نیز ذکر شود. ( ماده  66قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری)

   

  18- شرکت های بیمه, نمایندگان و بازاریابان رسمی آن مسئول جبران خساراتی می باشند که در اجرای وظایفشان به سبب تقصیر آن ها به وجود آمده است. ( ماده 67قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری)


   19- هرشخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از شرکت بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه فعالیت نماید بنا به ماده  238قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.( ماده  69قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری)


   20- تمامی شرکت ها بیمه ای که در ایران فعالیت می کنند باید  50درصد در رشته بیمه های زندگی از معاملات مستقیم بیمه ای خود را نزد بیمه مرکزی بیمه اتکایی اجباری نمایند. ( ماده  71قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری)


  تبصره: نرخ بیمه اتکایی اجباری بسته به توانگری شرکت های بیمه هر سال متفاوت است و در سال 97 این نرخ به  23درصد در رشته ی بیمه های زندگی رسیده است)


   21- سیاست گذاری در صنعت بیمه, اعمال نظارت بر فعالیت های بیمه ای و صدور مجوز فعالیت بیمه ای جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.


   تذکر: برای اطلاعات بیشتر کتاب قوانین بیمه مطالعه شود

گزارش کد : 24

پست

رهگیری مرسولات پستی

تیپاکس

رهگیری مرسولات تیپاکس

باربری

رهگیری مرسولات باربری