بیمه پاسارگاد / نمایندگی حسین تبار

اقدام به خودکشی

نکات فنی پوشش فوت (طبیعی حادثه),پوشش فوت,سرمایه عمر,سرمایه حادثه,فوت حادثه,فوت طبیعی,اقدام به خودکشی,فوت بر اثر مستی,پرش با چتر نجات,حادثه عمدی,مسابقه سرعت,فوت بر اثر شورش,عملیات نظامی,

1- در پوشش فوت سه سرمایه وجود دارد: سرمایه عمر (پوشش فوت طبیعی) - سرمایه حادثه (پوشش فوت حادثه) - سرمایه اصلی (سود بازنشستگی یا سرمایه گذاری). 2- اگر بیمه شده بر اثر فوت حادثه از دنیا برود هر سه سرمایه جمعا تا آن سال به استفاده کنندگان پرداخت می شود. 3- اگر بیمه شده بر اثر فوت طبیعی از دنیا برود فقط سرمایه اصلی و سرمایه عمر جمعا تا آن سال به استفاده کنندگان پرداخت می شود.   4- اگر بیمه شده کمتر از 12سال. بر اثر حادثه فوت نماید فقط سرمایه اصلی و سرمایه عمر به استفاده کنندگان پرداخت می شود. 5-…

اقدام به خودکشی

1- در پوشش فوت سه سرمایه وجود دارد: سرمایه عمر (پوشش فوت طبیعی) - سرمایه حادثه (پوشش فوت حادثه) - سرمایه اصلی (سود بازنشستگی یا سرمایه گذاری). 2- اگر بیمه شده بر اثر فوت حادثه از دنیا برود هر سه سرمایه جمعا تا آن سال به استفاده کنندگان پرداخت می شود. 3- اگر بیمه شده بر اثر فوت طبیعی از دنیا برود فقط سرمایه اصلی و سرمایه عمر جمعا تا آن سال به استفاده کنندگان پرداخت می شود.   4- اگر بیمه شده کمتر از 12سال. بر اثر حادثه فوت نماید فقط سرمایه اصلی و سرمایه عمر به استفاده کنندگان پرداخت می شود. 5-…

اقدام به خودکشی

برای مشاهده تاریخ برگزاری آزمون بیمه زندگی و آداب اینجا کلیک کنید
مشاوره رایگان 09032347318