بیمه پاسارگاد / نمایندگی حسین تبار

فوت طبیعی

نکات فنی پوشش فوت (طبیعی حادثه),پوشش فوت,سرمایه عمر,سرمایه حادثه,فوت حادثه,فوت طبیعی,اقدام به خودکشی,فوت بر اثر مستی,پرش با چتر نجات,حادثه عمدی,مسابقه سرعت,فوت بر اثر شورش,عملیات نظامی,

1- در پوشش فوت سه سرمایه وجود دارد: سرمایه عمر (پوشش فوت طبیعی) - سرمایه حادثه (پوشش فوت حادثه) - سرمایه اصلی (سود بازنشستگی یا سرمایه گذاری). 2- اگر بیمه شده بر اثر فوت حادثه از دنیا برود هر سه سرمایه جمعا تا آن سال به استفاده کنندگان پرداخت می شود. 3- اگر بیمه شده بر اثر فوت طبیعی از دنیا برود فقط سرمایه اصلی و سرمایه عمر جمعا تا آن سال به استفاده کنندگان پرداخت می شود.   4- اگر بیمه شده کمتر از 12سال. بر اثر حادثه فوت نماید فقط سرمایه اصلی و سرمایه عمر به استفاده کنندگان پرداخت می شود. 5-…

فوت طبیعی

1- در پوشش فوت سه سرمایه وجود دارد: سرمایه عمر (پوشش فوت طبیعی) - سرمایه حادثه (پوشش فوت حادثه) - سرمایه اصلی (سود بازنشستگی یا سرمایه گذاری). 2- اگر بیمه شده بر اثر فوت حادثه از دنیا برود هر سه سرمایه جمعا تا آن سال به استفاده کنندگان پرداخت می شود. 3- اگر بیمه شده بر اثر فوت طبیعی از دنیا برود فقط سرمایه اصلی و سرمایه عمر جمعا تا آن سال به استفاده کنندگان پرداخت می شود.   4- اگر بیمه شده کمتر از 12سال. بر اثر حادثه فوت نماید فقط سرمایه اصلی و سرمایه عمر به استفاده کنندگان پرداخت می شود. 5-…

فوت طبیعی

برای مشاهده تاریخ برگزاری آزمون بیمه زندگی و آداب اینجا کلیک کنید
مشاوره رایگان 09032347318