بیمه پاسارگاد / نمایندگی حسین تبار

نقص عضو شرکت بیمه پاسارگاد

پوشش نقص عضو حادثه,نقص عضو حادثه بیمه عمر پاسارگاد,نقص عضو شرکت بیمه پاسارگاد,تغییر شکل عضوی از بدن,از دست دادن توانایی عضوی از بدن,فقدان عضو,سقف 400 میلیون تومان,

در این پوشش اگر فرد بیمه شده دچار نقص عضو شود شرکت بیمه پاسارگاد مبلغی به عنوان غرامت به وی پرداخت می نماید.   درصورتی که فرد بیمه شده در اثر حادثه دچار نقص عضو و فقدان عضو  ، تغییر شکل عضوی از بدن و یا از دست دادن توانایی عضوی از بدن شود، شرکت بیمه پاسارگاد تا سقف 400 میلیون تومان از وی حمایت خواهد کرد.

نقص عضو شرکت بیمه پاسارگاد

در این پوشش اگر فرد بیمه شده دچار نقص عضو شود شرکت بیمه پاسارگاد مبلغی به عنوان غرامت به وی پرداخت می نماید.   درصورتی که فرد بیمه شده در اثر حادثه دچار نقص عضو و فقدان عضو  ، تغییر شکل عضوی از بدن و یا از دست دادن توانایی عضوی از بدن شود، شرکت بیمه پاسارگاد تا سقف 400 میلیون تومان از وی حمایت خواهد کرد.

نقص عضو شرکت بیمه پاسارگاد

برای مشاهده تاریخ برگزاری آزمون بیمه زندگی و آداب اینجا کلیک کنید
مشاوره رایگان 09032347318