بیمه پاسارگاد / نمایندگی حسین تبار

نکات فنی پوشش نقص عضو حادثه

نکات فنی پوشش نقض عضو حادثه,نکات فنی پوشش نقص عضو حادثه,نقض عضو بر اثر شورش,نقص عضو بر اثر بیماری,نقص عضو بر اثر حادثه,نقض عضو بر اثر پرش با چتر نجات,

1- نقص عضو عبارتست از قطع,تغییر شکل, و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد. 2- دفاع مشروع بیمه شده و اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر اگر باعث نقض عضو شود شامل این پوشش خواهد بود. 3- نقص عضو بر اثر اقدام به خودکشی-نقص عضو که عمدا توسط خود فرد شکل می گیرد- نقص عضو بر اثر حادثه ای که مصرف مواد مخدر,مشروبات الکلی و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک عامل آن باشد-نقض عضو بر اثر پرش با چتر نجات به صورت سقوط آزاد- نقض عضو بر اثر اقدامات…

نکات فنی پوشش نقص عضو حادثه

1- نقص عضو عبارتست از قطع,تغییر شکل, و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد. 2- دفاع مشروع بیمه شده و اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر اگر باعث نقض عضو شود شامل این پوشش خواهد بود. 3- نقص عضو بر اثر اقدام به خودکشی-نقص عضو که عمدا توسط خود فرد شکل می گیرد- نقص عضو بر اثر حادثه ای که مصرف مواد مخدر,مشروبات الکلی و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک عامل آن باشد-نقض عضو بر اثر پرش با چتر نجات به صورت سقوط آزاد- نقض عضو بر اثر اقدامات…

نکات فنی پوشش نقص عضو حادثه

برای مشاهده تاریخ برگزاری آزمون بیمه زندگی و آداب اینجا کلیک کنید
مشاوره رایگان 09032347318